ساخت (ایجاد) دیتابیس و اتصال به آن در Mysql به زبان php

کد زیر یک بانک اطلاعاتی با 3 فیلد را برای شما ایجاد میکند و ارتباط را با این بانک نیز برقرار میکند.البته شما باید از قبل یک کاربر و رمز ورود برای دسترسی به دیتابیس تعریف کرده باشید تا در محل خود که در پایین نوشته شده قید کنید .
کد:

Code:


01.<?php02.$con = mysql_connect("localhost","<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">username</SPAN>","<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">pass</SPAN>");03.if (!$con)04. **05. die('Could not connect: ' . mysql_error());06. }07.// Create database08.if (mysql_query("CREATE DATABASE my_info",$con))09. **10. echo "Database created";11. }12.else13. **14. echo "Error creating database: " . mysql_error();15. }16.// Create table17.mysql_select_db("my_info", $con);18.$sql = "CREATE TABLE Persons19.(20.FirstName varchar(15),21.LastName varchar(15),22.Age int23.)";24.// Execute query25.mysql_query($sql,$con);26.mysql_close($con );

 

الان با کد زیر میتونید در همون بانک اطلاعاتی که در قبل ایجاد کردیم اطلاعات بفرستیم و ذخیره کنیم
کد:


Code:
01.<?php02.echo date("D d M Y");03.$con = mysql_connect("localhost","<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">username</SPAN>","<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">pass</SPAN>");04.if (!$con)05. **06. die('Could not connect: ' . mysql_error());07. }08.mysql_select_db("my_info", $con);09.mysql_query("INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age) 10.VALUES ('Peter', 'Griffin', '35')");11.mysql_query("INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age) 12.VALUES ('Glenn', 'Quagmire', '33')");13.mysql_close($con);14.?>

منبع: iranpanel.com

/ 0 نظر / 73 بازدید